วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

reo6 18022564 03วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ โรงเรียนวัดหน้าเมือง อ.เมือง จ.สตูล สังกัด สพป.สตูล โดยมีนายอาคม  สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายสุริยา  หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล  และคณะ นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล นางจุรีรัตน์  แคยิหวา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ