วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

reo6 23022564 2วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ นางตวงเพชร์  คงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) (โรงเรียนคุณภาพชุมชน) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมีนายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และคณะ นายฉลอง  ศาสนาอภิชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ