วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

2D7E8DAF-B6A6-4887-8076-CFD379286B93วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านแหลมนาว อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โดยมีนางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ