วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี   ณ กระทรวงศึกษาธิการ

2564 04 01.1

 

 

2564 04 01.2

 

2564 04 01.3

 

2564 04 01.4

 

2564 04 01.5