วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ  Zoom Meeting ด้วย

 

2564 04 02.1

 

2564 04 02.2

 

2564 04 02.3

 

2564 04 02.4

 

2564 04 02.5