วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 เมษายน 2564 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “คุณภาพการศึกษาไทยสู่การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในอนาคต” ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

2564 04 05.1

2564 04 05.2

 

 

2564 04 05.3

2564 04 05.4