วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมมอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดย รองนายกรัฐมนตรี​ (ดร.วิษณุ​ เครืองาม)​  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

2564 04 05.11

 

2564 04 05.12

 

2564 04 05.13

 

2564 04 05.14

 

2564 04 05.15

 

2564 04 05.16