วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

5A6521CB-8064-4C70-BB73-13DAD8E841ECวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์  พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และนางภัทรานันทน์  นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานดินมงคล ณ วัดมงคลนิมิต พระอารามหลวง (วัดกลาง) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำมาบรรจุในสถานที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง โครงการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี