วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมรับพังผลการดำเนินการตามยบายการตรวจราขการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัด ผอ.สพป.ทุกเขต ผอ.สพม.นครพนม. ผอ.สนง.กศน.จังหวัตนครพนม ประธานอาชีวศึกษาจังวัตนรพนม ปส.กช.นครพนม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัตนครพนม

 1

2

3

4

5

6

 

süpertotobet bahissenin bahissenin