วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews5-4-64

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมพิจารณา ความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัด สป.

และหน่วยงานส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เพื่อปรับปรุง แก้ไขการบริหารจัดการการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ โดยมีดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

news5-4-64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3983477831695691