วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คณะจากสำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานศึกษา ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน ในระหว่าง วันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔

 

วนท 9.4.64