วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews8-4-64

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน

การประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สป. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news8-4-64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3989512784425529