วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews8-4-64-1

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ

ร่วมประชุมเตรียมข้อมูลสำหรับโครงการ “อุดมศึกษาส่วนหน้า” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนงานตามนโยบายและความต้องการของจังหวัด โดยหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม ๑ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้น ๑๑ อาคารรัตนคุณากร (ตึก ๑๑) มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

news8-4-64-1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3989642451079229