วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุม กศจ.เลย ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรรมการ/เลขานุการ นำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย.

 

2564 04 27.11

 

2564 04 27.12

 

2564 04 27.13

 

2564 04 27.14

 

2564 04 27.15