วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

B01C5D17-E42E-42C1-B8F1-0689D1BFF5BDวันจันทร์ที่ 3  พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อนักเรียน เพื่อเสนอรายชื่อขอรับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ในโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล โดยผ่านระบบ Video Conference ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมได้รับเกียรติจาก ท่านจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม และนางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นเลขานุการ พร้อมนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย