วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นำทีมขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครดิตแบงก์ (Credit Bank)

 

00 415x600