วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)นำทีมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

จัดกิจกรรม 5ส เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดความสะอาดเรียบร้อย โดยได้กำหนดจัดเป็นประจำทุกวันพุธ ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

02 06 64 01

 

02 06 64 02

 

 

02 06 64 03

 

02 06 64 04

 

02 06 64 05

 

02 06 64 06

 

02 06 64 08

 

02 06 64 09

 

02 06 64 10