วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

112cc

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง  4 มิถุนายน 2564  ศึกษาธิการภาค 14 ได้มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค  14 จำนวน 6 ราย เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศีกษาธิการ รุ่นที่ 19 ด้วยระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถนำทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ