วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

reo6 13072564 02วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมโกมาชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมี   รองผู้ว่าราขการจังหวัดระนอง(นายสมจิตร์ เขียนด้วง) เป็นประธานในการประชุมฯ

süpertotobet bahissenin bahissenin