วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เพื่อใช้เป็นทิศทางและกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ.

ภายใต้วิสัยทัศน์
“การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” ภายใต้ 8 ตัวชี้วัด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

 

558559

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม gg.gg/nd9uy