วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ดำเนินการทบทวนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้