วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

rsz สานกงานสงเสรมการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนัก กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564

   

รายละเอียดประกาศ คลิ