วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

หัวข้อ

ข้อ

หัวข้อย่อย

รายการข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้างหน่วยงาน

-- โครงสร้างหน่วยงาน

2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลทำเนียบผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

-- ข้อมูลผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง

-- ข้อมูลผู้บริหารระดับรองปลัด คนที่ 1

-- ข้อมูลผู้บริหารระดับรองปลัด คนที่ 2

-- ข้อมูลผู้บริหารระดับรองปลัด คนที่ 3

-- ข้อมูลผู้บริหารระดับผู้ตรวจราชการ

3

อำนาจหน้าที่

-- อำนาจหน้าที่

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

-- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565)

-- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

-- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-- ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

-- กฎกระทรวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ (ส่วนภูมิภาค)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8

Q&A

-- ขอคำปรึกษา/คำแนะนำ/ร้องเรียน ร้องทุกข์

-- ถาม-ตอบ

-- ติดต่อสอบถาม

9

Social Network

-- Facebook 1

-- Facebook 2

การดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี

-- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

-- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปฏิบัติงาน

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-- คู่มือการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของ สป.ศธ.

-- คู่มือปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุน สำหรับเจ้าหน้าที่

-- คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กศจ

-- คู่มือดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-- เล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

15

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

-- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

16

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-- (สงป.301)

-- (สงป.302)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องจ้างจัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี 1 เมษายน 2564

-- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

-- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณต่าง ๆ

-- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการผลิตสกู๊ปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ รายการ ศธ 360 องศา และซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ

18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-- ข่าวประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

-- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการและเว็บไซต์องค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

-- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบเฝ้าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์

-- ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Authentication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-- ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดทำ Web server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน **

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2563

-- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

-- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2563

-- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2563

-- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2563

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2563

-- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

-- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2564

-- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564

-- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2564

-- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนภุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

-- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) เดือนภุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2564

-- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 **

-- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 **

20

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี **

-- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-- แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 - 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-- ระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือน

-- แผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

-- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา

-- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

-- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

-- หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

-- หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

-- กำหนดเงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

-- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

-- การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

-- หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

-- หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

-- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

-- หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

-- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

-- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการศึกษานิเทศก์

-- การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

-- หลักเกณฑ์ รางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-- เรื่องแจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

-- รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

25

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-- คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

-- คู่มือการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของกระบวนการหลัก "การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม"

26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-- ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือช่องทางการให้ข้อเสนอแนะทางการศึกษา

-- ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online (ช่องทางที่ 1)

-- ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online (ช่องทางที่ 2)

27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

-- รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

28

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

-- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

-- ระบบตอบข้อหารือ (กคศ.)

29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-- กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการเกษตรสู่ความเป็นมืออาชีพ

-- กิจกรรมลงนามความร่วมมือโครงการ SMART DIGITAL PRIME เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยี

-- กิจกรรม เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

-- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-- การประเมิน ITA 2564 ภายใต้หัวข้อ "การประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

3

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

-- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

4

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

-- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง "การใช้รถราชการ"

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

5

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

-- การดำเนินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-- การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่น 11 และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จ รุ่น 10

-- ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564 ข้อ 7 การสรรหาผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนป้องกันการทุจริต

6

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

-- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน **

-- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ของกระทรวงศึกษาธิการ

8

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

-- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

9

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

-- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

10

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นเรื่อง "การใช้รถราชการ"

-- หนังสือถึงหน่วยงาน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง "การใช้รถราชการ"

หมายเหตุ: ** อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล