วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัดทำเว็บไซต์สำรองแทนเว็บไซต์หลักเดิมซึ่งติดขัดด้านเทคนิคจากส่วนกลาง วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใสสำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำรองของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ตามลิงค์นี้ https://sites.google.com/sueksa.go.th/reo-13/

หรือ QR code 

süpertotobet bahissenin bahissenin