วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 CIO

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วัน เดือน ปีเกิด
 • 14 กันยายน 2505
ประวัติการศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งทางราชการ
 • เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2531 ตำแหน่ง สถาปนิก 3 กรมการฝึกหัดครู
 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (22 มี.ค. 2556)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (11 ธ.ค. 2557)
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (20 ม.ค. 2558)
 • รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 ต.ค. 2558)
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (1 ต.ค. 2559)
 • เลขาธิการสภาการศึกษา (25 ธ.ค. 2561)
การฝึกอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุ่นที่7) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. รุ่นที่4) สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส. รุ่นที่1) กรมบัญชีกลาง
 • Regional Labor Market Course for East Asia and Pacific : The World Bank
 • APEC e-Learning Cooperation Training Program (รุ่นที่ 25) : APEC
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. 2560
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. 2558
รางวัลที่ได้รับ
 • ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น ด้านการบริหาร พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • ศิษย์เก่าเกียรติยศ พ.ศ. 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ช่องทางการติดต่อ
 • (ภายนอก)     02-628 6352 , 02-628 6340 , 02-281 7173 , 02280 2858
 • (ภายใน)       1112 , 1113 , 2011 , 4076 , 4077 , 4089
süpertotobet bahissenin bahissenin