วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

CIO07

นายธนู ขวัญเดช

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ
    • (ภายนอก)     02-282 0068 , 02-628 6151
    • (ภายใน)       1114 , 1115