ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ


ที่มา :   เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สป.

          สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ