วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วิสัยทัศน์

"ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นกำลังคน ที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21"

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล

2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคน

5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม

ค่านิยม

TEAMWINS

                   T = Teamwork                                การทำงานเป็นทีม

                   E = Equality of Work                        ความเสมอภาคในการทำงาน

                   A = Accountability                           ความรับผิดชอบ

                   M = Morality and Integrity                 การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

                   W = Willingness                               ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

                    I = Improvement                            การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

                   N = Network and Communication      การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน      

                   S = Service Mind                             การมีจิตมุ่งบริการ