วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วิสัยทัศน์

"การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ค่านิยม

TEAMWINS

T = Teamwork                                          การทำงานเป็นทีม

E = Equality of Work                                  ความเสมอภาคในการทำงาน

A = Accountability                                     ความรับผิดชอบ

M = Morality and Integrity                          การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

W = Willingness                                        ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

I = Improvement                                      การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

N = Network and Communication               การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน      

S = Service Mind                                       การมีจิตมุ่งบริการ