วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

 

อัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

ที่

หน่วยงาน

ข้าราชการ

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานราชการ

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

รวม

1

ส่วนกลาง

21

-

-

-

21

2

สำนักอำนวยการ

153

68

8

-

229

3

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

47

-

-

-

47

4

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา

55

21

3

33

112

5

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

55

66

5

55

181

6

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

43

-

3

-

46

7

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

80

-

2

-

82

8

สำนักนิติการ

40

-

2

-

42

9

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.

15

-

1

-

16

10

กลุ่มตรวจสอบภายใน ศธ.

9

-

1

-

10

11

หน่วยตรวจสอบภายใน สป.

4

-

1

-

5

12

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

391

1,002

15,445

3,360

20,198

13

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

268

19

4

-

291

14

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

284

25

14

-

323

15

สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา

16

0

2

-

18

16

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

32

-

1

-

33

17

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

20

3

-

-

23

18

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

20

6

-

-

26

19

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

19

2

2

-

23

20

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

21

2

1

-

24

21

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

21

5

-

-

26

22

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

20

4

-

-

24

23

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

21

4

-

-

25

24

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

21

4

1

-

26

25

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

23

7

-

-

30

26

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

20

2

1

-

23

27

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

21

5

0

-

26

28

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

24

10

2

-

36

29

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

8

-

-

-

8

30

สำนักประสานนโยบายการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และกีฬาศอ.บต.

19

-

-

-

19

 

รวม

1,791

1,260

15,499

3,448

21,998

 

 

 

แหล่งข้อมูล: กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ  สป. ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

ที่มา เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สป.

       สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ