วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

LogoOps-02

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

ดาวน์โหลดเอกสารด้างล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (01.ปกแผนปฏิบัติราชการปี 63.jpg)01.ปกแผนปฏิบัติราชการปี 63.jpg 2070 kB07-02-2019 09:0407-02-2019 09:04
Download this file (02.คำนำ.doc)02.คำนำ.doc 34 kB07-02-2019 09:4707-02-2019 09:47
Download this file (03. บทสรุปผู้บริหาร.doc)03. บทสรุปผู้บริหาร.doc 90 kB07-02-2019 09:0407-02-2019 09:04
Download this file (04. สารบัญ.doc)04. สารบัญ.doc 71 kB07-02-2019 09:0407-02-2019 09:04
Download this file (05. ส่วนที่ 1 บทนำ.doc)05. ส่วนที่ 1 บทนำ.doc 49 kB07-02-2019 09:0407-02-2019 09:04
Download this file (06. ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ปี 63.doc)06. ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ปี 63.doc 466 kB07-02-2019 09:0407-02-2019 09:04
Download this file (07. ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผน สป ปี 63.doc)07. ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผน สป ปี 63.doc 64 kB07-02-2019 09:2707-02-2019 09:27
Download this file (08. ส่วนที่ 3.1 แผนผังความเชื่อมโยง.doc)08. ส่วนที่ 3.1 แผนผังความเชื่อมโยง.doc 159 kB07-02-2019 09:4107-02-2019 09:41
Download this file (09. ส่วนที่ 3.2 แผนผังสาระสำคัญของแผน.doc)09. ส่วนที่ 3.2 แผนผังสาระสำคัญของแผน.doc 204 kB07-02-2019 09:4107-02-2019 09:41
Download this file (10.ส่วนที่ 4 สรุปรวม.xls)10.ส่วนที่ 4 สรุปรวม.xls 35 kB07-02-2019 09:5107-02-2019 09:51
Download this file (11.ส่วนที่ 5 แผนงานพื้นฐาน 63.xls)11.ส่วนที่ 5 แผนงานพื้นฐาน 63.xls 900 kB07-02-2019 09:5207-02-2019 09:52
Download this file (12.ส่วนที่ 6 แผนยุทธ 63.xls)12.ส่วนที่ 6 แผนยุทธ 63.xls 253 kB07-02-2019 09:5207-02-2019 09:52
Download this file (13 ส่วนที่ 7 แผนงานบูรณาการ 63.xls)13 ส่วนที่ 7 แผนงานบูรณาการ 63.xls 440 kB07-02-2019 09:5407-02-2019 09:54
Download this file (14.ส่วนที่ 8 กองทุน 63.xls)14.ส่วนที่ 8 กองทุน 63.xls 38 kB07-02-2019 09:5407-02-2019 09:54
Download this file (15. ส่วนที่ 9 ระบบติดตาม.doc)15. ส่วนที่ 9 ระบบติดตาม.doc 35 kB07-02-2019 09:5607-02-2019 09:56
Download this file (16. ภาคผนวก1.doc)16. ภาคผนวก1.doc 155 kB07-02-2019 09:5607-02-2019 09:56
Download this file (17.ภาคผนวก2.pdf)17.ภาคผนวก2.pdf 707 kB07-02-2019 09:5607-02-2019 09:56