วิสัยทัศน์ สป ปี 2565 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Sutasini Jaroensap (15-11-2564)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 • 1
 • 2
 • 3

19-11-2564

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเ…

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะก…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564 ...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษ…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 1...

15-11-2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565…

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ด...

11-11-2564

 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทยปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีกา…

            ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแห...

03-11-2564

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลื…

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชา...

19-10-2564

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค…

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภ...

29-09-2564

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

02-09-2564

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริม…

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 14 (21-01-2565)

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

ศึกษาธิการภาค 14 (21-01-2565)

การประชุมขับเคลื่อนงานโครงการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี

ศึกษาธิการภาค 14 (21-01-2565)

การประชุมเวทีติดตามผลลัพธ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 เพื่อสรุปบทเรียนและรายงานความก้าวหน้า Node

ศึกษาธิการภาค 7 (21-01-2565)

ศธภ. 7 ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มุ่งขยายผล One Teachers พัฒนาครูต้นแบบสู่เขตภาคเหนือ

ศึกษาธิการภาค 1 (19-01-2565)

ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศึกษาธิการภาค 6 (19-01-2565)

ศธภ.6 ร่วมอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 8
 • 1
 • 2
 • 3

21-01-2565

ศธภ. 7 ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มุ่งขยายผล One Teachers พัฒนาครูต้นแบบสู่เขตภาคเหนือ

ศธภ. 7 ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ. 7) นำทีมคณะดำเนิ...

19-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงการจัด…

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาววนิดา&nbs...

19-01-2565

ศธภ.6 ร่วมอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 8

ศธภ.6 ร่วมอบรมระบบบำเหน็จบำน…

วันอังคารที่ 19มกราคม 2565ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำ...

19-01-2565

ศธภ.11 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน รอบๆ สำนักงาน และชุมชนใกล้เคียง

ศธภ.11 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธาร…

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นา...

19-01-2565

ศธภ.11 ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

ศธภ.11 ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธง…

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให...

18-01-2565

ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วาระครบรอบ ๑๐๐ ปี

ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนิน…

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรร...

18-01-2565

ศธภ.10 : การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศธภ.10 : การประชุมปฏิบัติการ…

     วันที่​ 18​ มกราคม​ 2565​ ว่าที่​ร้อยเอก วิสาร​ ปัญญชุณห์​ รองศึกษาธิการภาค​ 10​ รักษาการในตำแหน่งศึ...

18-01-2565

ศธภ.๒ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค

ศธภ.๒ ขับเคลื่อนการบริหารจัด…

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธ...

18-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

ศธภ.๑ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีขอ…

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภ...

17-01-2565

ศธภ.๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศธภ.๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจา…

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา ...

17-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ…

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุ...

17-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕

ศธภ.๑ ร่วมงานวันครู ครั้งที่…

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนางสาววนิดา แก่น...

13-01-2565

ศธภ.10 : ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

ศธภ.10 : ตรวจเยี่ยมการขับเคล…

      วันที่​ 13​ มกราคม​ 2565​ ว่าที่​ ร.อ.วิสาร​ ปัญญชุณห์​ รองศึกษาธิการภาค​ 10​ ปฏิบัติหน้าที่​ ...

13-01-2565

ศธภ.10 : การประชุม กศจ.มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565

ศธภ.10 : การประชุม กศจ.มหาสา…

           วันที่​13​ มกราคม​2565​ ว่าที่​ ร.อ.วิสาร​ ปัญญชุณห์​ รองศึกษาธิการภาค​10...

all   


head 04 province

ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (21-01-2565)

สุโขทัยร่วมแสดงความยินดีกับ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และรองศึกษาธิการจังหวัดตากในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่

ศึกษาธิการจังหวัดเลย (21-01-2565)

ศธจ. เลย บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู       ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (21-01-2565)

ศธจ.หนองคาย ต้อนรับศึกษาธิการภาค 10

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (21-01-2565)

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมเตรียมความพร้อมการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุระหว่าง 5-12 ปี ครั้ง 1/2565”

ศึกษาธิการจังหวัดเลย (21-01-2565)

(ศธจ.เลย)คัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (21-01-2565)

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565
 • 1
 • 2
 • 3

21-01-2565

สุโขทัยร่วมแสดงความยินดีกับ ศึกษาธิการจังหวัดตาก และรองศึกษาธิการจังหวัดตากในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่

สุโขทัยร่วมแสดงความยินดีก…

  วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะ ร่วมแสดงค...

21-01-2565

ศธจ. เลย บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู       ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

ศธจ. เลย บรรจุและแต่งตั้ง…

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ...

21-01-2565

ศธจ.หนองคาย ต้อนรับศึกษาธิการภาค 10

ศธจ.หนองคาย ต้อนรับศึกษาธ…

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และ นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดห...

21-01-2565

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมเตรียมความพร้อมการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุระหว่าง 5-12 ปี ครั้ง 1/2565”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมเต…

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมเตรียมความพร้อมการรับวัคซีนป้องกัน...

21-01-2565

(ศธจ.เลย)คัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

(ศธจ.เลย)คัดเลือกผู้รับทุ…

            วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังห...

21-01-2565

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการศึก…

วันที่ 20 มกราคม 2565 นางอำพัน รุ่งแจ้ง ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะ...

21-01-2565

การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

การประชุมสัมมนาขับเคลื่อน…

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึก...

21-01-2565

สุโขทัยลงพื้นที่นิเทศติดตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปี2565

สุโขทัยลงพื้นที่นิเทศติดต…

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นำทีมโดยนายสุทิน จั...

20-01-2565

ศธจ.ลพบุรี ประธานเปิดการประชุมการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ศธจ.ลพบุรี ประธานเปิดการป…

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธาน เปิดการประชุมการใช้หลักสูตรท้องถิ่น...

20-01-2565

ศธจ.ลพบุรี ประธานเปิดโครงการนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

ศธจ.ลพบุรี ประธานเปิดโครง…

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจัง...

20-01-2565

ศธจ.น่าน ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่

ศธจ.น่าน ร่วมประชุมสัมมนา…

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำ...

20-01-2565

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยว…

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้ง...

20-01-2565

น่านจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนศรีนครน่าน อำเภอภูเพียง

น่านจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.…

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเ...

20-01-2565

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

       วันที่ 20 มกราคม เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพ...

20-01-2565

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปี 2564” และ “รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน และประเภทผู้บริหาร ปี 2564””

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบโ…

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.49 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด “พิธีมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร “โรงเรี...

20-01-2565

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร และของที่ระลึกมอบให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบโ…

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร และของที่...

20-01-2565

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด และ รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.กำหนด ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลตามองค์ป...

20-01-2565

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ​การประเมินคุณภาพข้อมูล ทางการศึกษาของประเทศไทย​ (Thailand​ Education Data Quality Assessment Framework : Thailand​​Ed-DQAF)​ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา​ กระทรวงศึกษาธิการ​

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประช…

วันพฤหัสบดีที่​ 20​ มกราคม​ 2565​ ดร.ประไพพร​ อุ​ท​ธ​ิ​ยา​ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยามอมหมายให้ นายขจรศักดิ์​ สีเสน​ ผู้อำ...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

(13 กรกฎาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด คือ สำนักงาน กศน. สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

รับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กําหนดให้ส่วนราชการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่รวมงบกลาง)

ในส่วนของ สป.ศธ. มีผลดำเนินการ ดังนี้

 1. การเบิกจ่ายในภาพรวม จําแนกเป็น 5 งบรายจ่าย ขณะนี้ สป.ศธ. สามารถใช้จ่ายได้ร้อยละ 70.69 เป้าหมายกําหนดร้อยละ 77.00 เบิกจ่ายได้ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 6.31
 2. การเบิกจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ผลเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 70.69 จำแนกเป็น สป.ร้อยละ 61.44 สำนักงาน กศน.ร้อยละ 63.70 สช.ร้อยละ 74.06 สำนักงาน ก.ค.ศ.ร้อยละ 55.07
 3. ภาพรวมรายจ่ายลงทุน (ประกอบด้วย งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน) เป้าหมายสะสม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 65.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 39.52 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 25.48
 4. หน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. (ยกเว้นสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงาน กศน. และ สช.) ที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง มีหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 77.00) จํานวน 3 หน่วยเบิกจ่าย คือ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และสํานักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ
 5. สํานักงานศึกษาธิการภาค มีหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 77.00) จํานวน 2 หน่วยเบิกจ่าย คือ ศธภ.7 ยะลา และ ศธภ.10 อุดรธานี
 6. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่มีหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 77.00)

เห็นชอบในหลักการ การขอใช้คลาวด์สำหรับการให้บริการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA)

นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. กำลังดำเนินการใช้ระบบ Cloud เพื่อให้บริการเกี่ยวกับระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า 4 แสนคน ที่จะต้องเข้ามาใช้งานระบบ เพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตามระดับชั้นของวิทยฐานะของข้าราชการครู และผู้ใช้งานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดูแลระบบของศึกษาธิการจังหวัด บุคลากรของสำนักงานสำนักงาน ก.ค.ศ. อีกทั้งระบบยังกล่าวยังเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นในรูปแบบดิจิทัล เป้าหมายเพื่อต้องการลดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การเก็บผลงานของข้าราชการครูที่เป็นในรูปแบบเอกสาร ให้เป็นในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ดิจิทัล

ทั้งนี้ ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้รองรับระบบใหม่ที่อยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2565 หลังจากนั้นจะเริ่มทำการทดลองใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่างนำร่องที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดไว้ ในส่วนของทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการการขอใช้คลาวด์สำหรับการให้บริการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศทก.สป.) จะเป็นหน่วยงานหลักของ สป.ศธ.ในการประสานและดำเนินงานร่วม ในเรื่องการใช้ทรัพยากรระบบ Cloud ต่อไป

 

เห็นชอบการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยให้ครูทุกคนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยวิทยากรชั้นนำของประเทศ จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์จากวังจันทรเกษม ไปยังครูโดยตรงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น บทบาทของศึกษาธิการจังหวัดจะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ ที่จะร่วมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ สร้างเครือข่าย 77 ตลาดนัดการเรียนรู้ โดยสอบถามความต้องการจำเป็นในหลักสูตรที่จะจัดขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของครูอย่างแท้จริง ขณะนี้ได้ประสานวิทยากรชั้นนำของประเทศให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ไว้บ้างแล้ว เช่น วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย จะเรียนเชิญประธานรัฐสภาให้ความรู้ หรือเรื่องศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง ก็จะเชิญอาจารย์สลา คุณวุฒิ มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องนี้ เป็นต้น

สถานการณ์โควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. ในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) ได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ในวันนี้ (12 ก.ค.) พบผู้ป่วยรายใหม่ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด เพิ่มขึ้น 32 ราย, อยู่ระหว่างการรักษา 3,401 ราย หายป่วยแล้ว 2,290 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อสะสม 5,698 ราย และเสียชีวิตสะสม 7 ราย

 

ในส่วนของการฉีดวัคซีน ให้ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ข้อมูลวันนี้ (12 ก.ค.) ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 จำนวน 306,675 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 98,995 ราย ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 459,547 ราย

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในขณะนี้ สิ่งสำคัญที่ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษา ต้องให้ความร่วมมือ คือ ปฏิบัติตามมาตรการของ ศคบ. เช่น ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด ให้ Work from Home ขั้นสูงสุด, ขอให้งดการประชุมอบรมสัมมนาประเภทต่าง ๆ ไว้ก่อน หากจำเป็นให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน, การเดินทางเข้าไปในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด

นายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรในทุกหน่วยงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผลกระทบกระบวนการสรรหาอัตรากำลังของข้าราชการและผู้บริหารทุกระดับ จึงขอให้ศึกษาธิการจังหวัดสื่อสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ ในเรื่องการดำเนินคดีทางวินัย จะมีเรื่องของอายุความที่จะหมดลงด้วย จึงขอให้พิจารณาดำเนินการในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพราะจะมีผลในเรื่องการรับผิดด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานการช่วยเหลือครู บุคลากรและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่โรงงานสารเคมี มีโรงเรียนในสังกัดได้รับผลกระทบ 7 โรงเรียน คือ สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน และ สพม.สมุทรปราการ 2 โรงเรียน โดยผู้ตรวจราชการฯ และโฆษก ศธ. (เกศทิพย์ ศุภวานิช) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของจำนวนหนึ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำนักงานศึกษาธิการได้กระจายสิ่งของไปช่วยผู้ประสบภัยแล้ว นอกจากนี้ ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานการฉีดวัคซีนในจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานเร่งรัดให้ฉีดวัคซีนแก่ครูในสังกัด 21,523 ราย ให้ได้ร้อยละ 70 เพื่อทันเปิดเรียนแบบ On-Site ครบทุกแห่งในวันที่ 29 ก.ค.นี้

 

 

ขอบคุณที่มา : ศธ.360

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01
ops-01-

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

12927077
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
7067
25459
219735
72106
377739
418266
12927077

คาดการณ์วันนี้
2784

2.82%
27.48%
1.59%
2.79%
0.02%
65.29%
Online (10 minutes ago):73
73 guests
no members

Your IP:54.80.249.22


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis piabet pusulabet süper10bet supertotobet mariobet bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri ligobet polobet verabet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino aresbet