วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (09-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. (06-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (03-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (02-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • 1
 • 2
 • 3

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

02-09-2564

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริม…

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร...

20-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองแล…

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ค...

19-08-2564

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ…

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประ...

18-08-2564

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย…

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยก...

14-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการ…

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเก…

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยา…

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

06-08-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงาน…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ     &n...

05-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอ…

ศปบ.จชต. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 14 (20-09-2564)

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

ศึกษาธิการภาค 14 (20-09-2564)

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุรินทร์

ศึกษาธิการภาค 14 (20-09-2564)

ศธภ.๑๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน IFTE จังหวัดสุรินทร์

ศึกษาธิการภาค 14 (20-09-2564)

ศธภ.๑๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) SDG 4 Roadmap ระดับภาค

ศึกษาธิการภาค 11 (20-09-2564)

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือรวมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

ศึกษาธิการภาค 11 (20-09-2564)

ศธภ.11 ดำเนินการคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับภาค
 • 1
 • 2
 • 3

20-09-2564

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุ…

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ ลงพื้นที่ต...

20-09-2564

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุรินทร์

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุ…

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ ลงพื้นที่ต...

20-09-2564

ศธภ.๑๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน IFTE จังหวัดสุรินทร์

ศธภ.๑๓ เป็นประธานการประชุมเช…

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธษนในพิธีเปิดการประ...

20-09-2564

ศธภ.๑๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) SDG 4 Roadmap ระดับภาค

ศธภ.๑๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติก…

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธา...

20-09-2564

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือรวมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเชิงปฏ…

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายเกษม  คำมุงคุณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประ...

20-09-2564

ศธภ.11 ดำเนินการคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับภาค

ศธภ.11 ดำเนินการคัดเลือกผลงา…

วันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินการคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ...

20-09-2564

ศธภ.7 ประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ IFTE ระดับภาค ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

ศธภ.7 ประชุมสรุปผลและแลกเปลี…

  วันนี้ (20 กันยายน 2564) นายชัณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประช...

20-09-2564

ศธภ.7 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.7 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธ…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมการปร...

20-09-2564

ศธภ.7 ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.7 ร่วมประชุมหารือแนวทางก…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดย นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค (ศธภ.7) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การ...

20-09-2564

ศธภ.7 ร่วมประชุมจัดทำและพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศธภ.7 ร่วมประชุมจัดทำและพิจา…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดย นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค (ศธภ.7) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การศ...

18-09-2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั...

18-09-2564

ศธภ.10 : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ

ศธภ.10 : ประชุมชี้แจงการดำเน…

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษ...

18-09-2564

ศธภ.6 ร่วมสัมมนาออนไลน์การเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้นำด้านการศึกษาสู่ความก้าวหน้า

ศธภ.6 ร่วมสัมมนาออนไลน์การเส…

วันที่ 18 กันยายน 2564 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการสัมมน...

17-09-2564

ศธภ.๑๓ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพและยืนยันรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ศธภ.๑๓ ดำเนินการประชุมปฏิบัต…

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการการประเมินประสิทธิภาพและยืนยันรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบ...

17-09-2564

ศธภ.11 ร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัดของจังหวัดมุกดาหารในรูปแบบ On-Line ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ศธภ.11 ร่วมประชุมรับฟังผลการ…

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประชุมรับฟั...

17-09-2564

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำแผนพัฒ…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิ...

16-09-2564

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

ศธภ.๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนยุ…

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ ติดตามการขับเคลื่อนย...

16-09-2564

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ศธภ.16:การอบรมการจัดทำแผนพัฒ…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิ...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (20-09-2564)

ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (20-09-2564)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2564

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (20-09-2564)

ศธจ.จันทบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2564

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (20-09-2564)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานจัดทำ และตรวจสอบข้อมูลทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอ อกศจ. และ กศจ.สิงห์บุรี

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (20-09-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2564

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (20-09-2564)

ข่าวสาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 20 ก.ค. 2564
 • 1
 • 2
 • 3

20-09-2564

ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ…

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่...

20-09-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

     วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานก...

20-09-2564

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานจัดทำ และตรวจสอบข้อมูลทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอ อกศจ. และ กศจ.สิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำ…

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำ และตรวจส...

20-09-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้...

20-09-2564

ข่าวสาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 20 ก.ค. 2564

ข่าวสาร สำนักงานศึกษาธิกา…

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจ...

20-09-2564

ศธจ.พะเยา  ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2564

ศธจ.พะเยา  ดำเนินการประชุ…

วันจันทร์ที่ 20 กันยาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ค...

20-09-2564

ศธจ.อุดรธานี ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 10/64

ศธจ.อุดรธานี ประชุม อกศจ.…

ศธจ.อุดรธานี ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 10/64 วันนี้(20 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันท...

18-09-2564

ประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​

ประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิก…

เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา13.30​ น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุ...

18-09-2564

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาผ…

เมื่อวันที่ 13 กย.64 เวลา 9.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลังศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาผู...

18-09-2564

ประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​

ประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษา…

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00​ น. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานการประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพช...

17-09-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

     วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธ...

17-09-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนพะเยา ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลื…

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนพะเยา ปลอดภ...

17-09-2564

ศธจ.น่านประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 10/2564

ศธจ.น่านประชุม กศจ.น่าน ค…

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2564...

16-09-2564

ศธจ.เลย จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ ๑๒-๑๘ ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ศธจ.เลย จัดการประชุมคณะทำ…

ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมควา...

16-09-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการอบรมโค…

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องก...

16-09-2564

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานต…

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ พันหนูเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็...

15-09-2564

ศธจ.ลพบุรี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2564 ร่วมประชุม ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ศึกษาธิการ ทุกจังหวัด

ศธจ.ลพบุรี ร่วมประชุมรับฟ…

วันพุธที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศ...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

(13 กรกฎาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด คือ สำนักงาน กศน. สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

รับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กําหนดให้ส่วนราชการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่รวมงบกลาง)

ในส่วนของ สป.ศธ. มีผลดำเนินการ ดังนี้

 1. การเบิกจ่ายในภาพรวม จําแนกเป็น 5 งบรายจ่าย ขณะนี้ สป.ศธ. สามารถใช้จ่ายได้ร้อยละ 70.69 เป้าหมายกําหนดร้อยละ 77.00 เบิกจ่ายได้ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 6.31
 2. การเบิกจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ผลเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 70.69 จำแนกเป็น สป.ร้อยละ 61.44 สำนักงาน กศน.ร้อยละ 63.70 สช.ร้อยละ 74.06 สำนักงาน ก.ค.ศ.ร้อยละ 55.07
 3. ภาพรวมรายจ่ายลงทุน (ประกอบด้วย งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน) เป้าหมายสะสม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 65.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 39.52 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 25.48
 4. หน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. (ยกเว้นสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงาน กศน. และ สช.) ที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง มีหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 77.00) จํานวน 3 หน่วยเบิกจ่าย คือ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และสํานักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ
 5. สํานักงานศึกษาธิการภาค มีหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 77.00) จํานวน 2 หน่วยเบิกจ่าย คือ ศธภ.7 ยะลา และ ศธภ.10 อุดรธานี
 6. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่มีหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 77.00)

เห็นชอบในหลักการ การขอใช้คลาวด์สำหรับการให้บริการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA)

นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. กำลังดำเนินการใช้ระบบ Cloud เพื่อให้บริการเกี่ยวกับระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า 4 แสนคน ที่จะต้องเข้ามาใช้งานระบบ เพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตามระดับชั้นของวิทยฐานะของข้าราชการครู และผู้ใช้งานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดูแลระบบของศึกษาธิการจังหวัด บุคลากรของสำนักงานสำนักงาน ก.ค.ศ. อีกทั้งระบบยังกล่าวยังเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นในรูปแบบดิจิทัล เป้าหมายเพื่อต้องการลดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การเก็บผลงานของข้าราชการครูที่เป็นในรูปแบบเอกสาร ให้เป็นในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ดิจิทัล

ทั้งนี้ ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้รองรับระบบใหม่ที่อยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2565 หลังจากนั้นจะเริ่มทำการทดลองใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่างนำร่องที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดไว้ ในส่วนของทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการการขอใช้คลาวด์สำหรับการให้บริการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศทก.สป.) จะเป็นหน่วยงานหลักของ สป.ศธ.ในการประสานและดำเนินงานร่วม ในเรื่องการใช้ทรัพยากรระบบ Cloud ต่อไป

 

เห็นชอบการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยให้ครูทุกคนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยวิทยากรชั้นนำของประเทศ จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์จากวังจันทรเกษม ไปยังครูโดยตรงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น บทบาทของศึกษาธิการจังหวัดจะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ ที่จะร่วมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ สร้างเครือข่าย 77 ตลาดนัดการเรียนรู้ โดยสอบถามความต้องการจำเป็นในหลักสูตรที่จะจัดขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของครูอย่างแท้จริง ขณะนี้ได้ประสานวิทยากรชั้นนำของประเทศให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ไว้บ้างแล้ว เช่น วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย จะเรียนเชิญประธานรัฐสภาให้ความรู้ หรือเรื่องศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง ก็จะเชิญอาจารย์สลา คุณวุฒิ มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องนี้ เป็นต้น

สถานการณ์โควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. ในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) ได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ในวันนี้ (12 ก.ค.) พบผู้ป่วยรายใหม่ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด เพิ่มขึ้น 32 ราย, อยู่ระหว่างการรักษา 3,401 ราย หายป่วยแล้ว 2,290 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อสะสม 5,698 ราย และเสียชีวิตสะสม 7 ราย

 

ในส่วนของการฉีดวัคซีน ให้ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ข้อมูลวันนี้ (12 ก.ค.) ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 จำนวน 306,675 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 98,995 ราย ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 459,547 ราย

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในขณะนี้ สิ่งสำคัญที่ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษา ต้องให้ความร่วมมือ คือ ปฏิบัติตามมาตรการของ ศคบ. เช่น ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด ให้ Work from Home ขั้นสูงสุด, ขอให้งดการประชุมอบรมสัมมนาประเภทต่าง ๆ ไว้ก่อน หากจำเป็นให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน, การเดินทางเข้าไปในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด

นายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรในทุกหน่วยงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผลกระทบกระบวนการสรรหาอัตรากำลังของข้าราชการและผู้บริหารทุกระดับ จึงขอให้ศึกษาธิการจังหวัดสื่อสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ ในเรื่องการดำเนินคดีทางวินัย จะมีเรื่องของอายุความที่จะหมดลงด้วย จึงขอให้พิจารณาดำเนินการในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพราะจะมีผลในเรื่องการรับผิดด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานการช่วยเหลือครู บุคลากรและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่โรงงานสารเคมี มีโรงเรียนในสังกัดได้รับผลกระทบ 7 โรงเรียน คือ สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน และ สพม.สมุทรปราการ 2 โรงเรียน โดยผู้ตรวจราชการฯ และโฆษก ศธ. (เกศทิพย์ ศุภวานิช) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของจำนวนหนึ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำนักงานศึกษาธิการได้กระจายสิ่งของไปช่วยผู้ประสบภัยแล้ว นอกจากนี้ ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานการฉีดวัคซีนในจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานเร่งรัดให้ฉีดวัคซีนแก่ครูในสังกัด 21,523 ราย ให้ได้ร้อยละ 70 เพื่อทันเปิดเรียนแบบ On-Site ครบทุกแห่งในวันที่ 29 ก.ค.นี้

 

 

ขอบคุณที่มา : ศธ.360

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
September 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

11211029
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
12063
8593
16953
77713
234900
399751
11211029

คาดการณ์วันนี้
7968

3.01%
28.50%
1.65%
2.53%
0.03%
64.27%
Online (10 minutes ago):51
51 guests
no members

Your IP:3.238.248.200


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

süpertotobet bahissenin bahissenin
marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel canli casino ecopayz kaçak iddaa canli bahis iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canli skor süperbahis mobilbahis
bahigo bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri betist 1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole ligobet pinbahis polobet verabet