1

หลายคนพยายามหาคำตอบว่าเมืองแห่งความรู้ควรเป็นอย่างไร แต่กลับพบว่าไม่มีคำตอบที่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับบริบทของเมืองและความต้องการของคนในเมืองเป็นสำคัญ 
     ท่ามกลางการแข่งขันในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่ซับซ้อนมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา การสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ ตามความชอบและถนัด ให้คนสามารถพัฒนาความสามารถ ได้ อย่างเต็มศักยภาพตามความแตกต่างของแต่ละคน เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
     ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่หลากหลายจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาสู่การเป็นเมืองแห่งความเรียนรู้  ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์  โดยมีปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วย อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ช่วยให้การนำเสนอมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ทั้งระหว่างผู้เรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ และระหว่างผู้เรียนรู้ด้วยกันเอง รวมถึงการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้ ของคนในชุมชน ซึ่งมีผลต่อความยั่งยืนของแหล่งเรียนรู้
2
แนวคิดข้างต้นทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า ไม่ว่าเมืองนั้นจะเป็นเมืองที่กำลังพัฒนาหรือเมืองที่พัฒนาแล้ว การเรียนรู้และการพัฒนาเมืองเป็นพลวัตที่ไม่อยู่นิ่งและเป็นสิ่งท้าทาย โดยเฉพาะในยุคที่การแข่งขันขึ้นอยู่กับความรู้และภูมิปัญญาของคน การสร้างระบบนิเวศของเมืองที่สามารถตอบสนอง ความต้องการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของคน ทั้งที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เป็นเมืองแห่งความรู้  จึงเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยง ไม่ได้ แหล่งเรียนรู้จึงต้องมีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้  เพื่อให้บริการความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของคนในเมืองและนำไปสู่การปรับใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อให้คนและเมืองสามารถพัฒนาไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืนในที่สุด 

ที่มา : http://www.okmd.or.th