bar03 for-350

1. การขอยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (คู่มือ)
2. แบบพิมพ์ใบคำขอยกเว้นอากรนำเข้า ตามความตกลงฟลอเรนซ์
3. คำอธิบายการเติมข้อความในแบบพิมพ์ใบคำขอยกเว้นอากรนำเข้า ตามความตกลงฟลอเรนซ์
4. แบบพิมพ์ตรวจสอบรายละเอียดสำคัญ

ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา ตามความตกลงฟลอเรนซ์

- ปี 2551
- ปี 2552
- ปี 2553
- ปี 2554
- ปี 2555
- ปี 2556
- ปี 2557
- ปี 2558
- ปี 2559
- ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562