วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (19-10-2564)

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. (29-09-2564)

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต. (09-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. (06-09-2564)

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 1
 • 2
 • 3

19-10-2564

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค…

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภ...

29-09-2564

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

02-09-2564

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริม…

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร...

20-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองแล…

ศปบ.จชต. ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ค...

19-08-2564

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ…

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประ...

18-08-2564

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย…

ศปบ.จชต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยก...

14-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการ…

ศปบ.จชต. ประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐ จชต. และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะ ฝ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเก…

ศปบ.จชต. ประชุมทบทวน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จ...

10-08-2564

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยา…

ศปบ.จชต. ประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 14 (28-10-2564)

ศึกษาธิการภาค 13 ติวเข้มทีมงานเรียงกลุ่มเน้นทำงานเป็นทีม มองภาพความสำเร็จเป็นภาพเดียวกันเริ่มจาก 3 Quick Win

ศึกษาธิการภาค 1 (27-10-2564)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.)

ศึกษาธิการภาค 1 (27-10-2564)

ศธภ.๑ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศึกษาธิการภาค 14 (27-10-2564)

ศธภ.14 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ12เดือน

ศึกษาธิการภาค 1 (26-10-2564)

ศธภ.๑ บันทึกเทปการสัมภาษณ์รายการ “ก้าวไปกับการศึกษาไทย”

ศึกษาธิการภาค 1 (26-10-2564)

ศธภ.๑ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน “Kick off (เข็มที่ ๒) สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” จังหวัดอ่างทอง
 • 1
 • 2
 • 3

28-10-2564

ศึกษาธิการภาค 13 ติวเข้มทีมงานเรียงกลุ่มเน้นทำงานเป็นทีม มองภาพความสำเร็จเป็นภาพเดียวกันเริ่มจาก 3 Quick Win

ศึกษาธิการภาค 13 ติวเข้มทีมง…

ภายหลังจากที่นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 13 ได้จัดให้มีการประชุมมอบนโยบายให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิก...

27-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

   วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ...

27-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศธภ.๑ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดต…

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายผจญ  มุก...

27-10-2564

ศธภ.14 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ12เดือน

ศธภ.14 ประชุมรายงานผลการดำเน…

ศธภ.14 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ12เดือน

26-10-2564

ศธภ.๑ บันทึกเทปการสัมภาษณ์รายการ “ก้าวไปกับการศึกษาไทย”

ศธภ.๑ บันทึกเทปการสัมภาษณ์รา…

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมบันทึกเทปการสัม...

26-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน “Kick off (เข็มที่ ๒) สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” จังหวัดอ่างทอง

ศธภ.๑ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดต…

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายผจญ  มุก...

25-10-2564

ศธภ.14 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธภ.14 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ…

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

23-10-2564

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสัก…

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภ...

21-10-2564

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม…

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพ...

20-10-2564

ศธภ.๒ ร่วมงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” (ช่างพันธ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย)

ศธภ.๒ ร่วมงานเปิดตัวแอปพลิเค…

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมงานพ...

20-10-2564

ศธภ.๒ ประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศธภ.๒ ประชุมหารือเพื่อกำหนดท…

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการ...

20-10-2564

ศธภ.๒ บันทึกเทปเพื่อจัดทำสื่อสาธารณะเผยแพร่ กระบวนการเรียนรู้ และสะสมความรู้ ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ศธภ.๒ บันทึกเทปเพื่อจัดทำสื่…

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้ว...

20-10-2564

ศธภ.๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศธภ.๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติร…

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยกา...

20-10-2564

ศธภ.๑ มอบนโยบายให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี

ศธภ.๑ มอบนโยบายให้กับผู้บริห…

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายผจญ มุก...

20-10-2564

ศธภ.7 ร่วม รมว.ศธ. มอบนโยบายและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน : โรงเรียน​สามัคคี​วิทยา​คม จังหวัดเชียงราย

ศธภ.7 ร่วม รมว.ศธ. มอบนโยบาย…

​ เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสาว​ตรีนุช​ เทียน​ทอง​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.​) ลงพื้นที่มอบนโ...

20-10-2564

ศธภ.7 ร่วม รมว.ศธ.และคณะ​ ตรวจ​เยี่ยม​และ​มอบ​นโยบาย​ : สำ​นักงาน​ กศน.จังหวัด​เชียงราย

ศธภ.7 ร่วม รมว.ศธ.และคณะ​ ตร…

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม​ 2564​ นางสาว​ตรีนุช​ เทียน​ทอง​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.​) ลงพื้นที่ตรวจ...

20-10-2564

ศธภ.7 ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหตุจาก​ความ​ไม่​สงบใน จ.​ชายแดนภาคใต้​​ ราย “ครู​จูหลิง ปงกันมูล”

ศธภ.7 ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนต…

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม​ 2564​ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้นางส...

20-10-2564

ศธภ.7​ ร่วม​ รมว.ศธ.และคณะ​ ตรวจ​เยี่ยม​และ​มอบ​นโยบาย​ : วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เชียง​ราย

ศธภ.7​ ร่วม​ รมว.ศธ.และคณะ​ …

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)​ ลงพื้นที่ตรว...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา (28-10-2564)

ศึกษาธิการจังหวัดยะลาประชุมร่วมนายแพทย์สาธารณสุขหารือแนวทางการเปิดสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ covid-19

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (28-10-2564)

ศธจ.ขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (28-10-2564)

ศธจ.น่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดน่าน และหน่วยงาน ระดับจังหวัด มุ่งสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (28-10-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (28-10-2564)

ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 10/2564

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (27-10-2564)

ศธจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ ณ จุดฉีดวัคซีนนักเรียน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 • 1
 • 2
 • 3

28-10-2564

ศึกษาธิการจังหวัดยะลาประชุมร่วมนายแพทย์สาธารณสุขหารือแนวทางการเปิดสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ covid-19

ศึกษาธิการจังหวัดยะลาประช…

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. ที่ห้องรับรอง อาคารสีฟ้า 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นายพิทยา  เพชรรักษ์ ศึก...

28-10-2564

ศธจ.ขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธจ.ขอนแก่น จัดการประชุมเ…

     28 ตุลาคม 2564 ศธจ.ขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธ...

28-10-2564

ศธจ.น่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดน่าน และหน่วยงาน ระดับจังหวัด มุ่งสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน

ศธจ.น่านบันทึกข้อตกลงความ…

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน บันทึก...

28-10-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการยกระ...

28-10-2564

ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 10/2564

ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมการประ…

  วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  ...

27-10-2564

ศธจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ ณ จุดฉีดวัคซีนนักเรียน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ศธจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ ณ จ…

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจและขอบคุณหมอพย...

27-10-2564

27 ต.ค. 64 ศธจ.ลพบุรี ร่วมกับคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนางท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

27 ต.ค. 64 ศธจ.ลพบุรี ร่ว…

ข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7...

27-10-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประเมิ…

     วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการ...

27-10-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนตุลาคม 2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึ...

27-10-2564

บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑

บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาท…

             วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักง...

27-10-2564

ศธจ.ลำปาง ข่าว 27 ต.ค. 2564

ศธจ.ลำปาง ข่าว 27 ต.ค. 25…

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิกา...

27-10-2564

ศธจ.อุดรธานี จัดพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2562

ศธจ.อุดรธานี จัดพิธีรับตร…

ศธจ.อุดรธานี จัดพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ปี...

27-10-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมการจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมกา…

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมการจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูย...

27-10-2564

 ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเป…

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญ...

27-10-2564

ศธจ.แพร่ประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 (pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดแพร่ (เข็มที่ 2) และพิจารณาการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้เด็กผู้ชายอายุ 12 -16 ปี

ศธจ.แพร่ประชุมเตรียมความพ…

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธ...

27-10-2564

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ตรว…

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น. นายพิทยา  เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาเ...

27-10-2564

ศธจ.อุดรธานี จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์)

ศธจ.อุดรธานี จัดพิธีมอบรา…

ศธจ.อุดรธานี จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางว...

27-10-2564

ศธจ.อุดรธานี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ชนะการประกวดคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับจังหวัด

ศธจ.อุดรธานี มอบโล่ประกาศ…

ศธจ.อุดรธานี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ชนะการประกวดคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับจังหวัด วันนี้(27 ต.ค.64) ที่หอประชุม...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

F5081CF5-2AAE-4643-8DBA-C6CBA2A7B935วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมการประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศเดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤติ COVID – 19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ณ หอประชุมคุรุสภาระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning โดยท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01
ops-01-

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
ops-01-01
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

11731905
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
13633
19451
89946
113027
409618
346159
11731905

คาดการณ์วันนี้
7968

2.95%
28.22%
1.63%
2.69%
0.03%
64.47%
Online (10 minutes ago):58
58 guests
no members

Your IP:3.236.51.151


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet
bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
perabet makrobet
onwin