วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ น.ส.เขมรินทร์ วรัณภูวัตวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดย นางสรัญญา บุดดา รอง.ผ.อ.สพป.เลย เขต 2 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการ นายคณุตม์ แสนอาจ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สนง.ศธจ.สกลนคร พ.ต.ร.กำจัด ผาใต้ ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ กองกำกับการ ต.ช.ด.ที่ 23 นายชาติชาย ก่อคุณ ผอ.ร.ร.มุกดาลัย สพป.มุกดาหาร และนางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สนง.ศธจ.มุกดาหาร ร่วมประเมิน ณ ร.ร.หนองหลวงศึกษา ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมี นายธนกร แก้วบัวสา ผอ.ร.ร.หนองหลวงศึกษา และคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับ รวมถึงเครือข่ายหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการเพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2563

1

2

3

4

5

67