BDA916CD-C845-46C2-9CED-B6B905885395วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 จึงเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Google Meet