79640

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) โดยมี นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา และบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งจากการประชุมทำให้ทราบว่าสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ จำนวน 22 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 70% สำหรับโครงการที่เหลือ ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์นั้น เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ จึงได้มีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การประชุม นัดหมาย และหารือผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ทำให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินโครงการต่อไปได้ และจะนำข้อมูลที่ได้มารายงานผลความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป

79644

7963379639 79624

796387963779635

79628796297962379620

79626

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว