81492 800x600
วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 4/2564 ด้วยการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
สำหรับการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 4/2564 ที่ประชุมได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญในเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
81494 800x60081493 800x600
 81488 800x60081478 800x60081487 800x60081484 800x600
 ศธภ.7