ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

 1

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มสนับสนุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พร้อมด้วยบุคลากร ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มหลักสูตรเบเกอรี่ ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2.กลุ่มหลักสูตร ก่ออิฐ - ฉาบปูน ณ หมู่ 3 บ้านแยะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

3.กลุ่มหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแคและ (กลุ่มยาใจดีไซน์) หมู่ที่ 7
ตำบลแคและ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

2

9

13

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

          ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ
ให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid - 19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพที่สามารถนำไปสร้างรายได้ ลดรายจ่ายและพึ่งพาตนเองได้ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

6

14