reo6 21092564 001 01 reo6 21092564 001 01 02

วันที่ 21 กันยายน 2564 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566 – 2570 และบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 กล่าวรายงานการประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “ความท้าทาย : การจัดการศึกษาในยุค New Normal” การจัดประชุมในครั้งนี้มีกำหนด 2 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566-2570 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ นโยบายรัฐบาล และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิท่านสมพร ฉั่วสกุล อดีตรองศึกษาธิการภาค 7 และท่านดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDDs 4) ในพื้นที่” ท่านสุรชัย คุ้มสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่” และท่านสมภพ อณุชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในระดับพื้นที่”