news230
ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ