วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมบันทึกเทปการสัมภาษณ์รายการ “ก้าวไปกับการศึกษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา และเครือข่ายทั่วประเทศและสถานีวิทยุศึกษา FM ๙๒.๐ MHz และ AM ๑๑๖๑ KHZ เพื่อเป็นการสัมภาษณ์สนทนาประชาสัมพันธ์ ภารกิจ นโยบาย โครงการและกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ช่วงเวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.