วันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๔ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ และการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนและการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเอก สุรเชษฐ ขัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมรับฟังสรุปแผนบูรณาการระดับภาคโดยผู้แทนของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ - ๑๕ ตามลำดับ