(ศปบ.จชต.) ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) 1

      วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุศรินทร์  ปิริยะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) โดยมี พล.ต. เฉลิมพล จินารัตน์ ผอ.สยศ กอ.รมน. ภาค 4 สน. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 กอ.รมน.ภาค 4 สน.

2

3

 

4

      การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา โครงการกิจกรรม และการปรับหน่วยงานเพิ่ม หรือลดลง กำหนดตำบลเป้าหมายเร่งด่วน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และได้หารือถึงการเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างแผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง และแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

5

6