วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ และ บุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยมี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เป็นประธานในการพิจารณา เห็นว่าเพื่อให้การประชุม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

1

โดยมีประเด็นสำหรับการพิจารณาดังนี้

1. รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19 )

2. รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3.รายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่สำหรับดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

4. รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

5. รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความยั่งยืน

6. รายงานความคืบหน้าโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วนและการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7. การขยายผลโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2554 ถึง 2570

8. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ 2553

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนปศุสัตว์ฮาลาลชายแดนใต้เชื่อมโยงฮาลาลโลกเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

2

3