1

       วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ และคณะทำงานผู้รับผิดชอบ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการบริหาร จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมดารุสลาม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference System)

2 

โดยมีประเด็นหารือ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ (แนวทางการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้)

2) โครงการพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

3) โครงการมหกรรมวิชาการวิชาชีพและการมีงานทำชายแดนใต้

4) โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

5

6