reo6 14072564วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่ ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6