วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ นำข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖  ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

1.วนเฉลม ร.10 210716 57

2.วนเฉลม ร.10 210716 61

3วนเฉลม ร.10 210716 39

4.วนเฉลม ร.10 210716 31

5.วนเฉลม ร.10 210716 49วนเฉลม ร.10 210716 46