bar02 12-350

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2. แบบพิมพ์ใบคำขอยกเว้นอากรนำเข้า ตามมาตรา 12
3. คำอธิบายการเติมข้อความในแบบพิมพ์ใบคำขอยกเว้นอากรนำเข้า ตามมาตรา 12
4. ใบแสดงรายการเอกสารเพื่อใช้ในการขอยกเว้นอากรนำเข้า

ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา ตามมาตรา 12
- ปี 2551
- ปี 2552
- ปี 2553
- ปี 2554
- ปี 2555
- ปี 2556
- ปี 2557
- ปี 2558
- ปี 2559
- ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562